تاريخ ، نحوه پرينت كارت ، محل برگزاری و رفع نقص كارت آزمون های فراگیر اعلام شد

بدينوسيله به اطلاع ميرساند آزمون مذكور در صبح روز جمعه 30/2/1390 در 74 شهرستان مختلف كشور (به شرح جدول انتهاي اين اطلاعيه) برگزار خواهد شد. ‌كارتهاي‌ شركت در آزمون ‌براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه  26/2/1390 لغايت روز چهارشنبه 28/2/1390 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي بايستي “مطابق بند «ب» اين اطلاعيه”   به حوزه هاي رفع نقص كارت كه در اطلاعيه اين سازمان روز دوشنبه 26/2/1390 در پيك سنجش و سايت سازمان درج مي شود، مراجعه نمايند.

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون
كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه 26/2/1390 لغايت روز چهارشنبه 28/2/1390 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ ‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت اينترنتي سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روي كارت اعتباري ثبت نام خود و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كد رهگيري يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان اين آزمون براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كليه‌داوطلبان‌در اطلاعيه اين سازمان روز دوشنبه 26/2/1390 در پيك سنجش و سايت سازمان درج مي شود.

 

توجه ويژه: داوطلباني كه به هر دليل موفق به مشاهده پرينت كارت ورود به جلسه خود نمي شوند و يا اطلاعات كارت اعتباري و يا كدرهگيري ثبت نام خود را فراموش يا گم كرده اند، مطابق با جداول مندرج در ذيل اين اطلاعيه و برنامه زماني اعلام شده در اسرع وقت به حوزه هاي رفع نقص مراجعه نمايند.

 

ج- درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد ، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي  1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 14، 15 و 19 (شامل نام خانوادگي، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، كد ملي، عنوان ديپلم، معدل كتبي ديپلم، سال اخذ مدرك ديپلم، فارغ‌التحصيل يا در حال تحصيل، سهميه كارمندي، شهرستان محل اشتغال و كدرشته‌ محلهاي انتخابي براساس اولويت علاقه داوطلب)كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند،لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 29/2/90 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتيكه نسبت به بندهاي 3، 10 و 13 (جنس، دين و معلوليت) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است از روز چهارشنبه 28/2/90 لغايت روز پنجشنبه 29/2/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند.
ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.
2- چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بند 12 (سهميه) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است به اين ترتيب عمل نمايد:
2-1-كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت اعلام مغايرت حداكثر تا 10/3/90 به سايت اينترنتي ايثار به نشاني www.isaar.ir مراجعه نمايند. در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي باشد.
2-2-ساير داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه (بجز داوطلبان مندرج در بند 2-1 فوق) براي روشن شدن وضعيت سهميه خود به ارگان مربوط مراجعه نمايند. تا درصورت دارا بودن سهميه ، مشخصات ايندسته از داوطلبان ازطريق ارگان مربوطه حداكثر تا تاريخ 10/3/90 در اختيار سازمان سنجش قرار گيرد در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل پذيرش نمي‌باشد.
3- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب  فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، فاقد عكس، واضح نبودن عكس و  اشتباه عكس مي باشد ضروري است  از روز چهار‌شنبه 28/2/90 الي روز پنج‌شنبه مورخ 29/2/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 با به همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون،  2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمايندوموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
4- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روي كارت شركت در آزمون چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي‌باشد  ضروري است  از روز چهار‌شنبه 28/2/90 الي روز پنج‌شنبه مورخ 29/2/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند وموضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.
5ـ داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.

د‍ ـ تذكرهاي‌ مهم‌
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت  شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار  الزامي است.
2-  درهاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني راس‌ ساعت‌ 30/7 (هفت و سي دقيقه صبح) بسته خواهد شد و لذا داوطلبان لازم است يك ساعت قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند. شروع فرآيند برگزاري آزمون راس‌ ساعت‌ 00/8 (هشت صبح‌) آغاز مي‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.
3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
4-داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، جزوه، كتاب، ماشين‌حساب،  هرگونه نت و يادداشت  و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند « ه‍ « آمده است، رفتار خواهد شد.

ه‍ – قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
ماده 5- تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:
1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.
ه‍ – دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و- هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح- خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (ه‍ )، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.
ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.
ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.
ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.
ماده 12- هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العموم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
در خاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد كه‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ آزمون‌ دوره‌هاي فراگير كارشناسي (نوبت بيست و دوم) دانشگاه پيام نور سال‌ 1390 به جز روزهاي‌ تعطيل‌ و در وقت اداري آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند با شماره‌ تلفنهاي‌  99-88923595 به‌ طور مستقيم‌ (واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي (نوبت بيست و دوم) دانشگاه پيام نور سال‌  1390) با روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمايند.

جدول شهرستان محل برگزاري آزمون و رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون نوبت بيست و دوم دوره‌هاي فراگير كارشناسي سال 1390 دانشگاه پيام نوربراساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت نام

نام استان
شهرستان محل برگزاري آزمون و هم چنين رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون
شهرستان محل اقامت فعلي داوطلبان براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان
در تقاضانامه ثبت نام
آذربايجان شرقي(10)
تبريز(1012)
تبريز (1012)،آذرشهر (1001)، اسكو (1005)،اهر (1006)،بستان آباد (1009)،جلفا (1014)،سراب (1017)،شبستر (1021)،كليبر (1026)،مرند (1029)،ورزقان (1038)،هريس (1040)
مراغه (1028)
مراغه (1028)،بناب (1010)،عجب شير (1023)، ملكان (1032)
ميانه (1036)
ميانه (1036)،چاراويماق (1016)،هشترود (1041)
آذربايجان غربي(11)
اروميه (1104)
اروميه(1104)، اشنويه (1106)، پيرانشهر (1113)، سردشت(1124)، سلماس(1127) ، مهاباد(1135)، نقده(1140)
خوي (1123)
خوي(1123)، پلدشت(1111)، چالدران (1117)، چايپاره (1119)، شوط(1131)، ماكو (1133)
مياندوآب(1138)
مياندوآب(1138)، بوكان (1109)، تكاب (1115)، شاهين دژ(1129)
اردبيل(12)
اردبيل (1202)
اردبيل(1202)، سرعين(1201)، خلخال (1211)، كوثر(1213)، مشگين شهر(1219)، نمين(1222)، نير (1225)
پارس آباد(1208)
پارس آباد(1208)، بيله سوار (1205) ، گرمي (1215)
اصفهان (13)
اصفهان (1310)
اصفهان (1310)، خميني شهر(1317)، سميرم (1320)، دهاقان(1321)، شهرضا(1324)، فلاورجان (1329)، لنجان(1336)، مباركه (1338)، خور و بيابانك(1340)، نائين (1341)
شاهين شهر و ميمه (1322)
شاهين شهر و ميمه (1322)، برخوار (1312)
كاشان(1332)
كاشان (1332)، آران و بيدگل (1302)، اردستان (1304)، نطنز(1345)
نجف آباد (1342)
نجف آباد(1342)، تيران و كرون (1314)، چادگان (1316)، خوانسار(1318)، فريدن (1326)، فريدونشهر(1327)، گلپايگان(1334)
البرز(40)
هشتگرد (4003)
ساوجبلاغ(4003)، طالقان (4005) ، نظرآباد(4010)
كرج (4008)
كرج (4008)
ايلام(14)
ايلام (1405)
ايلام(1405)، ايوان (1407)، شيروان و چرداول (1415)، مهران (1418)، ملكشاهي (1419)
دره شهر (1410)
دره شهر(1410)، آبدانان (1403) ، دهلران (1412)
بوشهر (15)
بوشهر (1502)
بوشهر (1502)، تنگستان (1504)، دشتستان(1511)، دشتي(1514)، ديلم(1518)، گناوه(1522)
كنگان (1520)
كنگان (1520)، جم(1506)، دير(1516)
تهران(16)
تهران(1607)
كليه داوطلبان شهرستانهاي استان
چهار محال وبختياري(17)
بروجن(1705)
بروجن(1705)، لردگان(1717)
شهركرد(1709)
شهركرد(1709)، اردل(1701)، فارسان(1710)، كوهرنگ(1712)، كيار(1713)
خراسان جنوبي(18)
بيرجند(1802)
بيرجند(1802)، درميان(1805)، سرايان(1807)، سربيشه(1808)، بشرويه(1810)، فردوس (1811)، نهبندان(1818)
قائنات(1815)
قائنات (1815)
خراسان رضوي(19)
تربت حيدريه(1922)
تربت حيدريه(1922)، بجستان(1901)، بردسكن(1905)، باخرز(1908)، زاوه(1920)، خليل آباد(1930)، خواف(1934)، رشتخوار(1940)، كاشمر(1953)، گناباد(1957)، مه ولات(1962)
سبزوار(1945)
سبزوار(1945)، جغتاي(1923)، جوين(1926)
قوچان(1951)
قوچان(1951)، درگز(1937)
مشهد(1960)
مشهد(1960)، بينالود (1906)، تايباد (1909)،تربت جام (1916)، چناران (1928)، سرخس (1947)، فريمان (1949)، كلات (1955)
نيشابور(1965)
نيشابور (1965)، تخت جلگه (1912)
خراسان شمالي(20)
بجنورد(2005)
كليه داوطلبان شهرستانهاي استان
خوزستان(21)
آبادان(2102)
آبادان(2102)، خرمشهر(2125)، شادگان(2135)
اهواز(2112)
اهواز(2112)، انديكا(2107)، باوي(2110)، دشت آزادگان(2131)، رامهرمز(2134)، شوشتر(2140)، لالي(2144)، مسجد سليمان(2146)، هفتگل(2148) ، هويزه(2151)
بندرماهشهر(2120)
بندرماهشهر(2120)، اميديه(2104)، ايذه(2115)، باغ ملك(2117)، بهبهان(2124)، رامشير(2132)، هنديجان(2150)
دزفول(2129)
دزفول(2129)، انديمشك(2109)، شوش(2138)، گتوند(2142)
زنجان(22)
زنجان(2212)
كليه داوطلبان شهرستانهاي استان

 

ادامه جدول شهرستان محل برگزاري آزمون و رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون نوبت بيست و دوم دوره‌هاي فراگير كارشناسي سال 1390 دانشگاه پيام نوربراساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت نام

نام استان
شهرستان محل برگزاري آزمون و هم چنين رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون
شهرستان محل اقامت فعلي داوطلبان براساس شهرستان محل اقامت
فعلي آنان در تقاضانامه ثبت نام
سمنان(23)
سمنان(2304)
سمنان(2304)، گرمسار(2311)، مهدي شهر(2313)
شاهرود(2307)
شاهرود(2307)، دامغان(2302)
سيستان وبلوچستان(24)
ايرانشهر(2403)
ايرانشهر(2403)، دلگان(2411)، سرباز(2429)
چابهار(2406)
چابهار(2406)، كنارك(2433)، نيك شهر(2440)
خاش(2408)
خاش (2408)
زابل(2414)
زابل(2414)، زهك(2422)، هيرمند(2435)
زاهدان(2418)
زاهدان(2418)
سراوان(2425)
سراوان(2425)، زابلي(2416)، سيب سوران(2430)
فارس(25)
شيراز(2536)
شيراز(2536)، آباده(2501)، ارسنجان(2502)، اقليد(2507)،‌َبوانات(2509)، پاسارگاد(2510)،‌خرم‌بيد(2516)،‌ سپيدان(2528)، سروستان(2531)، فراشبند(2538)، فيروزآباد(2543)، گراش(2557)، لارستان(2558)، لامرد(2561)، مرودشت(2565)، مهر(2571)
فسا(2541)
فسا(2541)، استهبان(2504)، جهرم (2515)، خنج(2519)، داراب(2522)، زرين دشت(2526)، ني ريز(2576)
كازرون(2551)
كازرون(2551)، رستم(2524)، قيروكارزين(2546)، ممسني(2568)
قزوين(26)
قزوين(2619)
كليه داوطلبان شهرستانهاي استان
قم (27)
قم(2704)
كليه داوطلبان شهرستانهاي استان
كردستان(28)
سقز(2817)
سقز(2817)، بانه(2802)
سنندج(2819)
سنندج(2819)، بيجار(2807)، دهگلان(2809)، ديواندره(2812)، قروه(2822)، كامياران(2823)
مريوان(2827)
مريوان(2827)، سروآباد(2814)
كرمان(29)
بم(2908)
بم(2908)، فهرج(2907)، ريگان(2923)
جيرفت(2912)
جيرفت(2912)، رودبار جنوب(2921)، عنبرآباد(2932)، قلعه گنج(2934)، كهنوج(2944)، منوجان(2946)
رفسنجان(2918)
رفسنجان(2918)، انار(2915)
سيرجان(2927)
سيرجان(2927)، رابر(2902)، بافت(2903)، شهربابك(2929)
كرمان (2940)
كرمان (2940)، بردسير (2905)، راور (2914)، زرند (2924)، كوهبنان (2942)
كرمانشاه(30)
سرپل ذهاب(3014)
سرپل ذهاب(3014)، دالاهو(3011)، قصرشيرين(3020)، گيلانغرب(3027)
كرمانشاه(3024)
كرمانشاه(3024)، اسلام آباد غرب(3002)، پاوه(3004)، ثلاث باباجاني(3007)، جوانرود(3009)، روانسر(3013)، سنقر(3016)، صحنه(3018)، كنگاور(3025)، هرسين(3029)
كهگيلويه وبويراحمد
(31)
بويراحمد(ياسوج)(3103)
بويراحمد(3103)، دنا(3108)
دهدشت (3114)
كهگيلويه(3114)، بهمئي(3105)، چرام(3110)، باشت(3115)، گچساران(3116)
گلستان(32)
گرگان(3217)
گرگان(3217)، آق قلا(3203)، بندرگز(3205)، گميشان(3207)، تركمن(3208)، علي آباد(3212)، كردكوي(3213)
گنبدكاووس(3219)
گنبدكاووس(3219)، آزادشهر(3202)، راميان(3210)، كلاله(3215)، مراوه تپه(3221)، گاليكش(3222)، مينودشت(3223)
گيلان(33)
رشت(3313)
كليه داوطلبان شهرستانهاي استان
لرستان(34)
بروجرد(3407)
بروجرد(3407)، ازنا(3402)، اليگودرز(3405)، دورود(3417)
خرم آباد(3413)
خرم آباد(3413)، پلدختر(3408)، دلفان (3415)، دوره(3418)، سلسله(3422)
كوهدشت(3427)
كوهدشت(3427)
مازندران(35)
بابلسر(3512)
بابلسر(3512)، آمل(3503)، بابل(3509)، عباس آباد(3516)، تنكابن(3517)، چالوس(3522)، رامسر(3523)، فريدونكنار(3532)، محمودآباد(3538)، نور(3543)، نوشهر(3545)
ساري(3527)
ساري(3527)، بهشهر(3513)، جويبار(3520)، سوادكوه(3530)، قائم شهر(3534 )، گلوگاه(3536)، نكا(3539)
مركزي(36)
اراك(3602)
كليه داوطلبان شهرستانهاي استان
هرمزگان(37)
بندرعباس(3709)
بندرعباس(3709)، ابوموسي(3702)، حاجي آباد(3720)، خمير(3722)، قشم(3730)
بندرلنگه(3712)
بندرلنگه(3712)، بستك(3705)، پارسيان(3714)
ميناب(3734)
ميناب(3734)، بشاگرد(3715)، جاسك(3717)، رودان(3726)،سير يك(3728)
همدان(38)
ملاير(3816)
ملاير(3816)، تويسركان(3806)، نهاوند(3820)
همدان(3823)
همدان (3823)، اسدآباد (3801)، بهار (3804)، رزن(3809)، كبودرآهنگ (3812)، فامنين (3822)
يزد(39)
يزد(3920)
كليه داوطلبان شهرستانهاي استان

 

سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته (نوبت سوم) و كارشناسي ارشد (نوبت دهم) دانشگاه پيام نور سال 1390 مي‌رساند: آزمونهاي مذكور در بعدازظهر روز جمعه 30/2/90 منحصراً در شهرستان مركز استانها (بجز استان مازندران كه در شهرستان بابلسر برگزار مي‌شود به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد. ‌كارتهاي‌ شركت در آزمون ‌ براي‌ كليه‌ داوطلبان‌  از روز دوشنبه  26/2/1390 لغايت روز چهار‌شنبه 28/2/1390 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي بايستي “مطابق بند «ب» اين اطلاعيه”   به حوزه هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند.

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون
كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه 26/2/1390 لغايت روزچهارشنبه 28/2/1390 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ ‌ در آزمون‌ دوره هاي فراگير مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور سال 1390براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت اينترنتي سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روي كارت اعتباري ثبت نام خود و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كد رهگيري يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان اين آزمونها براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كليه‌داوطلبان‌ به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 2 مي‌باشد.
ج- داوطلبان دوره هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته (كارداني به كارشناسي) درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند.
1- با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي  1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12 و 15 (شامل نام خانوادگي، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، كد ملي، موسسه فارغ‌التحصيلي، تاريخ فارغ‌التحصيلي، معدل مقطع كارداني، سهميه كارمندي و كدرشته محلهاي انتخابي براساس اولويت علاقه داوطلب) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 29/2/90 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشانيwww.sanjesh.orgمراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و درصورتي كه نسبت به بندهاي 3 و 8 (جنس و معلوليت) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است از روز چهارشنبه مورخ 28/2/90 الي روز پنج‌شنبه 29/2/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند..
ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.

توجه ويژه: داوطلباني كه به هر دليل موفق به مشاهده پرينت كارت ورود به جلسه خود نمي شوند و يا اطلاعات كارت اعتباري و يا كدرهگيري ثبت نام خود را فراموش يا گم كرده اند، مطابق با جداول مندرج در ذيل اين اطلاعيه و برنامه زماني اعلام شده در اسرع وقت به حوزه هاي رفع نقص مراجعه نمايند.
2- چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بند 7 (سهميه) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است به اين ترتيب عمل نمايد:
2-1-كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت اعلام مغايرت حداكثر تا 10/3/90 به سايت اينترنتي ايثار به نشاني www.isaar.ir مراجعه نمايند. در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي باشد.
2-2-ساير داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه (بجز داوطلبان مندرج در بند 2-1 فوق) براي روشن شدن وضعيت سهميه خود به ارگان مربوط مراجعه نمايند. تا درصورت دارا بودن سهميه ، مشخصات ايندسته از داوطلبان ازطريق ارگان مربوطه حداكثر تا تاريخ 10/3/90 در اختيار سازمان سنجش قرار گيرد در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل پذيرش نمي‌باشد.
3- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب  فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، فاقد عكس، واضح نبودن عكس و  اشتباه عكس مي باشد ضروري است  از روز چهار‌شنبه 28/2/90 الي روز پنج‌شنبه مورخ 29/2/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 با به همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون،  2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمايندوموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
4- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روي كارت شركت در آزمون چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي‌باشد  ضروري است  از روز چهار‌شنبه 28/2/90  الي روز پنج‌شنبه مورخ 29/2/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند وموضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.
5ـ داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.
د- داوطلبان دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد (نوبت دهم) درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند.
1- با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي  1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12   ، 13 و 16 (شامل نام خانوادگي، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، كد ملي، موسسه فارغ‌التحصيلي، تاريخ فارغ‌التحصيلي، معدل مقطع كارداني و كارشناسي سهميه كارمندي و كدرشته محلهاي انتخابي براساس اولويت علاقه داوطلب) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 29/2/90 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.orgمراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و درصورتي كه نسبت به بندهاي 3 و 8 (جنس و معلوليت) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است از روز چهارشنبه مورخ 28/2/90 الي روز پنج‌شنبه 29/2/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند..
ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.
2- چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بند 7 (سهميه) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است به اين ترتيب عمل نمايد:
2-1-كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت اعلام مغايرت حداكثر تا 10/3/90 به سايت اينترنتي ايثار به نشاني www.isaar.ir مراجعه نمايند. در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي باشد.
2-2-ساير داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه (بجز داوطلبان مندرج در بند 2-1 فوق) براي روشن شدن وضعيت سهميه خود به ارگان مربوط مراجعه نمايند. تا درصورت دارا بودن سهميه ، مشخصات ايندسته از داوطلبان ازطريق ارگان مربوطه حداكثر تا تاريخ 10/3/90 در اختيار سازمان سنجش قرار گيرد در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل پذيرش نمي‌باشد.
3- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب  فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، فاقد عكس، واضح نبودن عكس و  اشتباه عكس مي باشد ضروري است  از روز چهار‌شنبه 28/2/90 الي روز پنج‌شنبه مورخ 29/2/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 با به همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون،  2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمايندوموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
4- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روي كارت شركت در آزمون چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي‌باشد  ضروري است  از روز چهار‌شنبه 28/2/90  الي روز پنج‌شنبه مورخ 29/2/90 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند وموضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.
5ـ داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.
هـ- تذكرهاي‌ مهم‌
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت  شركت در آزمون ، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.
2- درهاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني راس‌ ساعت‌ 30/14 (دو و سي دقيقه بعدازظهر) بسته خواهد شد و لذا داوطلبان لازم است يك ساعت قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند.  شروع فرآيند برگزاري آزمون راس‌ ساعت‌ 00/15 (سه بعدازظهر) آغاز مي‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.
3-  هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه‌عكسدار ، چندمدادسياه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
4- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي  ، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، جزوه، كتاب، ماشين حساب، هرگونه نت و يادداشت  و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «هـ» آمده است، رفتار خواهد شد.

ه‍ ـ  قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
ماده 5- تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل :
1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ – دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و- هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح- خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.
ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.
ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.
ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.
ماده 12- هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العموم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
درخاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد كه‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور سال‌ 1390 ‌ به جزء در روزهاي‌ تعطيل‌ و در وقت اداري آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند با شماره‌ تلفنهاي‌  99-88923595 به‌ طور مستقيم‌ (واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور سال‌  1390) با روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمايند.

جدول شماره 1ـ نام استان و شهرستان محل برگزاري آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور سال 1390

نام استان(محل اقامت)
شهرستان محل برگزاري آزمون
آذربايجان شرقي
تبريز
آذربايجان غربي
اروميه
اردبيل
اردبيل
اصفهان
اصفهان
البرز
كرج
ايلام
ايلام
بوشهر
بوشهر
تهران
تهران
چهارمحال و بختياري
شهركرد
خراسان جنوبي
بيرجند
خراسان رضوي
مشهد
خراسان شمالي
بجنورد
خوزستان
اهواز
زنجان
زنجان
سمنان
سمنان
سيستان و بلوچستان
زاهدان
فارس
شيراز
قزوين
قزوين
قم
قم
كردستان
سنندج
كرمان
كرمان
كرمانشاه
كرمانشاه
كهگيلويه و بويراحمد
بويراحمد (ياسوج)
گلستان
گرگان
گيلان
رشت
لرستان
خرم‌آباد
مازندران
بابلسر
مركزي
اراك
هرمزگان
بندرعباس
همدان
همدان
يزد
يزد
جدول شماره 2ـ شهرستان محل برگزاري آزمون و نشاني محل رفع نقص كارت داوطلبان آزمون دوره هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد دانشگاه  پيام نور سال 1390
نام استان محل اقامت
شهرستان محل برگزاري و محل رفع نقص
محل رفع نقص كارت
نشاني باجه‌هاي رفع نقص
آذربايجان شرقي
تبريز
دانشگاه تبريز
تبريز- بلوار 29 بهمن- خيابان دانشگاه- درب فني- ساختمان مديريت خدمات آموزشي- طبقه همكف
آذربايجان غربي
اروميه
دانشگاه اروميه
اروميه – كيلومتر 11 جاده سرو ـ پرديس نازلو ـ دانشگاه اروميه ـ حوزه معاونت آموزشي.
اردبيل
اردبيل
دانشگاه محقق اردبيلي
اردبيل- انتهاي خيابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبيلي ـ اداره كل امور آموزشي دانشگاه
اصفهان
اصفهان
دانشگاه اصفهان
اصفهان – ميدان آزادي – دروازه شيراز- دانشگاه اصفهان – ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه اصفهان
البرز
كرج
دانشگاه تربيت معلم حصارك كرج
كرج- حصارك – ميدان دانشگاه – دانشگاه تربيت معلم حصارك كرج
ايلام
ايلام
دانشگاه ايلام
ايلام- ابتداي جاده مهران- روبروي اداره همياري شهرداري‌ها – مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه ايلام
بوشهر
بوشهر
دانشگاه خليج فارس
بوشهر- خيابان شهيد ماهيني- دانشگاه خليج فارس- سازمان مركزي- اتاق شماره 111
تهران
تهران
حوزه خواهران : دانشگاه تربيت معلم تهران
تهران- خيابان شهيد مفتح – شماره 49- نرسيده به خيابان انقلاب- دانشگاه تربيت معلم تهران
تهران
حوزه برادران : دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران- خيابان حافظ- روبروي خيابان سميه – دانشگاه صنعتي اميركبير
چهار محال و بختياري
شهركرد
دانشگاه شهركرد
شهركرد- كيلومتر2 جاده سامان – دانشگاه شهركرد- ساختمان حوزه معاونت آموزشي.
خراسان جنوبي
بيرجند
دانشگاه بيرجند
بيرجند- ميدان شهداء- خيابان دانشگاه – دانشكده هنر (مهندسي سابق)
خراسان رضوي
مشهد
دانشگاه فردوسي مشهد
مشهد – دانشگاه فردوسي مشهد- بلوار وكيل آباد- روبروي پارك ملت – درب شمالي دانشگاه – دانشكده علوم اداري واقتصادي
خراسان شمالي
بجنورد
دانشگاه پيام نور مركز بجنورد
بجنورد- انتهاي خيابان 17 شهريور جنوبي- كوي دانشگاه – بلوار جانبازان- دانشگاه پيام نور
خوزستان
اهواز
دانشگاه شهيد چمران اهواز
اهواز- جنب پل پنجم –دانشگاه شهيدچمران اهواز- مجتمع كلاسهاي درسي
زنجان
زنجان
دانشگاه زنجان
زنجان – كيلومتر 6 جاده تبريز – دانشگاه زنجان – سازمان مركزي- واحد رايانه
سمنان
سمنان
دانشگاه سمنان
سمنان – كيلومتر 3 دامغان- پرديس شماره 2 دانشگاه سمنان- اداره كل امور آموزشي
سيستان وبلوچستان
زاهدان
دانشگاه سيستان وبلوچستان
زاهدان– خيابان دانشگاه – روبروي بلوار معلم- مجموعه ورزشي 22 بهمن- دانشگاه سيستان وبلوچستان
فارس
شيراز
دانشگاه شيراز
شيراز- خيابان ساحلي غربي- مجتمع فرهنگي و رفاهي دانشگاه شيراز
قزوين
قزوين
دانشگاه پيام نور استان قزوين
قزوين- خيابان نواب شمالي – مجتمع ادارات – دانشگاه پيام نور قزوين
قم
قم
دانشگاه قم
قم- جاده قديم اصفهان- بعداز شهرك قدس- دانشگاه قم- ساختمان شهيد بهشتي
كردستان
سنندج
دانشگاه پيام نور سنندج
سنندج- خيابان فلسطين- دانشگاه پيام نور استان كردستان
كرمان
كرمان
دانشگاه پيام نور كرمان
كرمان- بلوار امام خميني(ره)- ميدان پژوهش دانشگاه پيام نور مركز كرمان
كرمانشاه
كرمانشاه
دانشگاه رازي كرمانشاه
كرمانشاه- بلوار شهيدبهشتي- مقابل بيمارستان طالقاني- دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي كرمانشاه
كهكيلويه و بويراحمد
ياسوج
دانشگاه پيام نور ياسوج
ياسوج- خيابان شهيد قندي- پايين تر از مصلي- پشت شهرداري جديد- دانشگاه پيام نور ياسوج – ساختمان مديريت
گلستان
گرگان
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
گرگان – خيابان شهيدبهشتي- دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان- ابتداي درب ورودي دانشگاه
گيلان
رشت
دانشگاه گيلان
رشت- خيابان نامجو- جنب ورزشگاه شهيد عضدي – دانشكده علوم پايه دانشگاه گيلان
لرستان
خرم‌آباد
دانشگاه لرستان
خرم آباد- سبزه ميدان- خيابان فلك الافلاك- دانشكده علوم پايه دانشگاه لرستان
مازندران
بابلسر
دانشگاه مازندران – سازمان مركزي دانشگاه مازندران
بابلسر- خيابان پاسداران- سازمان مركزي دانشگاه مازندران – دفتر برگزاري آزمونها
مركزي
اراك
دانشگاه اراك
اراك- ميدان شريعتي- دانشگاه اراك- درب جنوبي دانشگاه
هرمزگان
بندرعباس
دانشگاه هرمزگان
بندرعباس – آزاد شهر- بلوار افروز شهابي پور- مجتمع گفتگوي تمدنهاي دانشگاه هرمزگان
همدان
همدان
دانشگاه پيام نور مركز همدان
همدان – ميدان عاشورا- بلوار بسيج – سه راهي شهرك فرهنگيان – جنب بوستان نماز- دانشگاه پيام نور مركز همدان
يزد
يزد
دانشگاه يزد
يزد- صفائيه – بلوار دانشگاه يزد- پرديس اصلي دانشگاه يزد

توجه ويژه: داوطلباني كه به هر دليل موفق به مشاهده پرينت كارت ورود به جلسه خود نمي شوند و يا اطلاعات كارت اعتباري و يا كدرهگيري ثبت نام خود را فراموش يا گم كرده اند، مطابق با جداول مندرج در ذيل اين اطلاعيه و برنامه زماني اعلام شده در اسرع وقت به حوزه هاي رفع نقص مراجعه نمايند.

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال تصادفی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.