تقویم آموزشی سال تحصیلی 91-1390 دانشگاه پیام نور برای تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شد

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰  برای کلیه دوره های تحصیلی دانشگاه پیام نور به شرح زیر می باشد:

دانشجویان عزیز دقت داشته باشید این تقویم هنوز به صورت رسمی اعلام و منتشر نشده است و ممکن است تغییرانی کوجکی در برخی تاریخ ها به وجود آید.

نیمسال اول (پاییز)

تاریخ درخواست و ثبت تغییر رشته و انتقال (بند الف و ب): ۲/۵/۹۰ لغایت ۱۵/۶/۹۰
تاریخ ثبت مهمان شدن دانشجویان توسط مراکز: ۲/۵/۹۰ لغایت۲۱/۶/۹۰
ارائه دروس (کلاس) درسیستم برای مراکز: ۱/۶/۹۰ لغایت ۲۰/۶/۹۰
تعریف اساتید برای دروس در سیستم: ۱/۶/۹۰ لغایت ۲۰/۶/۹۰
زمان درخواست وام: از زمان شروع ثبت نام تا پایان زمان ثبت نام.
ثبت نام و انتخاب واحد: ۲۱/۶/۹۰ لغایت ۲۸/۶/۹۰
زمان پرداخت شهریه ثابت و قطعی: زمان ثبت نام.
شروع کلاسهای رفع اشکال گروهی: ۳/۷/۹۰
ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی ارشد فراگیر: ۲۷/۶/۹۰ لغایت ۳۱/۶/۹۰
ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی ناپیوسته فراگیر: ۲۷/۶/۹۰ لغایت ۳۱/۶/۹۰
ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی پیوسته فراگیر: ۲۷/۶/۹۰ لغایت ۳۱/۶/۹۰
ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی ارشد رسمی: ۱/۷/۹۰ لغایت ۵/۷/۹۰
ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی رسمی: ۱/۷/۹۰ لغایت ۵/۷/۹۰
شروع کلاسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای جدید: ۶/۷/۹۰
حذف و اضافه: ۱۷/۷/۹۰ لغایت ۲۱/۷/۹۰
حذف اضطراری حداکثر تا: ۲۰/۹/۹۰
مهمان اضطراری: ۱۲/۹/۹۰ لغایت۲۰/۹/۹۰
دریافت فایل اطلاعات چاپ سربرگ پاسخنامه : ۲۱/۹/۹۰
پایان کلاسها: ۱/۱۰/۹۰
پایان ثبت نمره میان ترم: ۸/۱۰/۹۰
دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو: ۲۳/۹/۹۰ لغایت ۲۹/۱۰/۹۰
شروع امتحانات: ۵/۱۰/۹۰ لغایت ۲۹/۱۰/۹۰
بارگذاری فایل پاسخنامه: ۵/۱۰/۹۰ لغایت ۱/۱۱/۹۰
تاریخ پایان اعلام نمرات چهارگزینه ای: ۵/۱۱/۹۰
ثبت نمرات تشریحی: ۷/۱۰/۹۰ لغایت ۱۰/۱۱/۹۰
زمان قطعی کردن نمرات: حداکثر یک ماه پس از پایان امتحانات.
حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای ۷۲ ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا ۷ روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی ۳ تا ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می باشد.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.
حداکثر زمان ارائه جواب توسط گروههای آموزشی و بانک سوال: ۲۶/۱۱/۹۰.

نیمسال دوم (ترم بهار)

تاریخ درخواست تغییر رشته و انتقال

(بند الف و ب): ۸/۱۱/۹۰ لغایت ۸/۱۲/۹۰
تاریخ ثبت برای مهمان شدن دانشجویان توسط مراکز: ۱/۱۰/۹۰ لغایت ۱۰/۱۱/۹۰
ارائه دروس (کلاس) درسیستم برای مراکز: ۲۰/۱۰/۹۰ لغایت ۱۰/۱۱/۹۰
تعریف اساتید برای دروس در سیستم: ۲۰/۱۰/۹۰ لغایت ۱۰/۱۱/۹۰
زمان درخواست وام: از زمان شروع ثبت نام تا پایان زمان ثبت نام.
ثبت نام و انتخاب واحد: ۱۱/۱۱/۹۰ لغایت ۲۰/۱۱/۹۰
ثبت نام و انتخاب واحد رشته های نیمه متمرکز: ۱۸/۱۱/۹۰ لغایت ۲۰/۱۱/۹۰
زمان پرداخت شهریه ثابت و قطعی: زمان ثبت نام.
شروع کلاسهای رفع اشکال گروهی: ۲۳/۱۱/۹۰
حذف و اضافه: ۶/۱۲/۹۰ لغایت ۱۱/۱۲/۹۰
ثبت نام آزمون تغییر رشته (بندج) : ۲۰/۲/۹۱ لغایت ۳۰/۲/۹۱
حذف اضطراری حداکثر تا: ۲۳/۲/۹۱
مهمان اضطراری: ۲۴/۲/۹۱ لغایت ۱/۳/۹۱
دریافت فایل اطلاعات چاپ سربرگ پاسخنامه : ۳/۳/۹۱
پایان کلاسها: ۱۲/۳/۹۱
پایان ثبت نمره میان ترم: ۲۳/۳/۹۱
دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو: ۶/۳/۹۱ لغایت ۱۶/۴/۹۱
شروع امتحانات: ۲۰/۳/۹۱ لغایت ۱۶/۴/۹۱
بارگذاری فایل پاسخنامه ۲۰/۳/۹۱ لغایت ۲۰/۴/۹۱
تاریخ پایان اعلام نمرات چندگزینه ای: ۲۵/۴/۹۱
ثبت نمرات تشریحی ۲۳/۳/۹۱ لغایت۳۰/۴/۹۱
زمان قطعی کردن نمرات: حداکثر یک ماه پس از پایان امتحانات.
حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون: برای دروس چند گزینه ای ۷۲ ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا ۷ روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی ۳ تا ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می باشد.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.
زمان ارائه جواب توسط گروههای آموزشی و بانک سوال: ۵/۵/۹۱

ترم تابستانی

تاریخ برای مهمان شدن توسط مراکز: ۱۲/۴/۹۱ لغایت ۳۰/۴/۹۱
ارائه دروس برای مراکز: ۱۹/۴/۹۱ لغایت ۲۴/۴/۹۱
ثبت نام و انتخاب واحد: ۲۶/۴/۹۱ لغایت ۸/۵/۹۱
زمان پرداخت شهریه ثابت و قطعی: زمان ثبت نام.
دریافت فایل اطلاعات چاپ سربرگ پاسخنامه : ۲۳/۵/۹۱
دریافت زمان کارت آزمون: ۲۵/۵/۹۱ لغایت ۹/۶/۹۱
شروع امتحانات: ۴/۶/۹۱ لغایت ۹/۶/۹۱
بارگذاری فایل پاسخنامه: ۴/۶/۹۱ لغایت ۱۱/۶/۹۱
تاریخ پایان اعلام نمرات چند گزینه ای: ۱۷/۶/۹۱
ثبت نمرات تشریحی: ۶/۶/۹۱ لغایت ۲۰/۶/۹۱
حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای ۷۲ ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا ۷ روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی ۳ تا ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می باشد.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.
زمان ارائه جواب توسط گروههای آموزشی و بانک سوال: ۳۰/۶/۹۱

18 دیدگاه در “تقویم آموزشی سال تحصیلی 91-1390 دانشگاه پیام نور برای تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شد

 1. ثبت نام دوره جدید کارشناسی فراگیر چه موقع هست؟ ممنون می شم جوابم رو بدید

  admin پاسخ در تاريخ تیر ۵ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۲۷ ق.ظ:

  این لینک را مطالعه کنید :

 2. با سلام
  لطفا زمان اعلام نتایج کنکور فراگیر 90 رابفرمایید .

 3. سلام . امروز كنجكاو شدم درباره ي فراگير ارشد اطلاعاتي داشته باشم؟ من ليسانس مترجمي زبان انگليسي هستم آيا امكانش هست در ارشد مديريت بازرگاني بخونم؟ درباره ي دانشگاه لطفا به من اطلاعات جزيي تري بديد؟
  با تشكر

 4. انتخاب واحد من روز 25ام _روز جمعه کامپیوترم مشکل داره سایت گلستان باز نمیشه کافینت ها هم بستن میترسم درسهایی که میخوام بردارم ظرفیتشون پر شه چیکار کنم ؟

  دانشجو پاسخ در تاريخ شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۱ ۶:۲۶ ب.ظ:

  @سمیلا, نترس خواهر اگر متقاضی زیاد باشه چند کلاس تشکیل میشه”

 5. من پارسال فراگیر کارشناسی قبول شدم وتورشته دیگه ای هم تو دانشگاه پیامنور درس ممیخونذم ولی موقع ثبت نام مسئول اموزشمون اقای روح ا…خسروی گفت نمی شه تو دورشته درس خوند.ولی من ثبت نام کردم ولی انتخاب واحد نمیتونم بکنم علتش رو پرسیدم گفتند مسئول اموزش نمی زاره شماره تماس نامرده بی سوادش 09111797137 لطفال پی گیری کنید.

 6. سلام چرا برنامه کلاسی ها رو اعلام نمیکید از کجا بدونیم کی کلاس داریم تا این همه راهو بیام سر کلاس لطفا تو سایت برنامه کلاسا رو بزارید ممنون می شویم

  دانشجو پاسخ در تاريخ شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۱ ۶:۳۱ ب.ظ:

  داداش ما هم حیرونیم.بیا قسمشون بدیم شاید گذاشتن:جان مادرتون برنامه کلاسی ها رو بذارید رو سایت”

 7. با سلام
  متاسفانه نمرات میان ترم برخی ازدروس(دانشجویان ارشد) توسط اساتید دانشگاه پیام نور مرکزساوه هنوز ثبت سیستم گلستان نشده و مشکلاتی را برای دانشجویان بوجود اورده لطفا رسیدگی فرمایید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− دو = 5

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>