برچسب: آب و خاک

ریزشی اعلام شدن در نیمسال اول ۹۰-۸۹ درس رابطه آب و خاک پیام نور ۰

ریزشی اعلام شدن در نیمسال اول ۹۰-۸۹ درس رابطه آب و خاک پیام نور

درس آب و خاک مربوط به رشته کشاورزی در نیمسال اول 90-89 به صورت ریزشی اعلام شد. متن بخشنامه به صورت زیر می باشد :با سلاماحتراما”، با توجه به اعتراض وارد به سوالات درس...