برچسب: آرامش روانی دانشگاههای تک جنسیتی

آرامش روانی دانشگاههای تک جنسیتی / تاکید وزیر بر تفکیک جنسیتی دانشگاهها ۰

آرامش روانی دانشگاههای تک جنسیتی / تاکید وزیر بر تفکیک جنسیتی دانشگاهها

مشاور عالی وزیر و عضو هیئت نظارت و ارزیابی وزارت علوم گفت: دانشگاههای تک جنسیتی از رشد علمی بیشتری برخوردارند و آرامش روانی دختران و پسران دانشجو در این دانشگاهها بهتر فراهم می شود....