برچسب: آزمایشگاه قطبی

۰

تاکید رییس دانشگاه پیام نور استان اردبیل بر تربیت متخصصین فرهیخته و کارآمد در دانشگاه پیام نور

رییس دانشگاه پیام نور استان اردبیل از پروژه در دست اجرای آزمایشگاه قطبی استان بازدید نمود. دکتر ولی اله خوش طینت ضمن بازدید از عملیات اجرایی پروژه احداث آزمایشگاه قطبی دانشگاه پیام نور استان،...