برچسب: آزمایشگاه مهندسی عمران

۰

راه اندازی و تجهیز آزمایشگاههای مهندسی عمران دانشگاه پیام نور اردبیل

آزمایشگاههای مهندسی عمران دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل راه اندازی و تجهیز شد. دکتر ولی اله خوش طینت ،رییس دانشگاه پیام نور استان اردبیل از راه اندازی و تجهیز آزمایشگاههای مهندسی عمراندانشگاه پیام نور...