برچسب: آزمون سازی و فن تهیه تست

۰

برگزاری کارگاه علمی – تخصصی «آزمون سازی و فن تهیه تست» در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

دکتر مجید واحدی رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی از برگزاری کارگاه علمی – تخصصی «آزمون سازی و فن تهیه تست» در روز جمعه مورخ 17/8/92 با حضور اعضای علمی دانشگاه پیام نور استان...