برچسب: آسیب شناسی فرهنگی ماهواره وبازی های رایانه ای

۰

برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی فرهنگی ماهواره وبازی های رایانه ای دردانشگاه پیام نورمرکزبهشهر

با هدف آشنایی دانشجویان با آسیب های ماهواره و بازی های رایانه ای وتبیین نقاط مثبت ومنفی آن کارگاه آموزشی آسیب شناسی فرهنگی ماهواره وبازی های رایانه ای دردانشگاه پیام نورمرکز بهشهر برگزار شد....