برچسب: آشنايي عمومي

برگزاری سمينار آشنايي عمومي با مباني رباتيك توسط پژوهشكده پوياگران نوين دانشگاه پيام نور تيران ۰

برگزاری سمينار آشنايي عمومي با مباني رباتيك توسط پژوهشكده پوياگران نوين دانشگاه پيام نور تيران

بخشي از فعاليتهاي اين پژوهشكده به شرح زير مي باشد عضويت در بنياد ملي نخبگان؛عضويت در انجمن مخترعين كشور،عضويت در كانون نخبگان استانداري استان اصفهان،نماينده رسمي بنياد حمايت از نخبگان ايران، اين سمينار با...