برچسب گذاری توسط: آماده سازی بذور گیاهان

۰

پذیرش چندین مقاله مسئول امورجاری دانشگاه پیام نور واحد مراوه تپه در همایش ملی ارومیه

تعداد سه مقاله علمی ، پژوهشی آقای عبدالعظیم اوزونی دوجی مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور واحد مراوه تپه از مراکز وواحدهای دانشگاه پیام نور استان گلستان در دومین همایش ملی تغییر اقلیم وتاثیر...