برچسب: آموزشی و پژوهشی

۰

گردهمایی مسئولان و اساتید دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر

رئیس ،مسئولین و اساتید دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر در نشستی، موانع پیش روی دانشجویان ، دانشگاه و نقاط ضعف و قوت موجود را بررسی کردند. به گزارش دانشگاه نیوز در این جلسه، اداوی...