برچسب: آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور

۰

برگزاری نشست مشترک پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور با دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه تهران

نشست مشترک رئیس پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور و رئیس دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه تهران در محل دانشگاه مجازی علوم پزشکی برگزار...