برچسب: آموزش از راه دور پیام نور

۰

اولویت های پژوهشی سال 91 پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور

 پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور ،اولویت های پژوهشی سال 91 پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور بدین شرح است. 1-بررسی راهکارهای تبدیل دانشگاه پیام نور...