برچسب: آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور

۰

اولویت های پژوهشی پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور اعلام شد

رئیس پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور از اعلام اولویت های پژوهشی پژوهشکده آموزش باز و از راه دور در سایت http://oderi.pnu.ac.ir خبر داد. دکتر صفاری نیا  طرح های زیر...