برچسب: آیین نامه انتقال

۰

تصویب آیین نامه انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی

دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه پیام نور گفت: آیین نامه انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی به منظور ساماندهی بررسی درخواست انتقال و ماموریت هیات علمی دانشگاه به تصویب رسید. دکتر طالشی اظهار داشت:...