برچسب: آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته

۰

ممنوع بودن یا نبودن تحصیل همزمان در دو رشته ؟

آنچه که شواهد امر نشان میدهد و بنظر میرسد مسوولین نیز نسبت به آن اتفاق نظر دارند عدم امکان تحصیل همزمان در مقاطع تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری است. اما آیا تحصیل همزمان در مقطع...