برچسب گذاری توسط: آیین نامه جدید آموزشی

۰

تغییرات مهم و اساسی آیین نامه جدید آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

آیین نامه جدید آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید / تغییرات مهم و اساسی در آیین نامه کلیه مفاد این آیین نامه برای کلیه دانشجویان دوره...