برچسب گذاری توسط: ابن رشد و مسئله دین و فلسفه و غزالی و مسئله دین وفلسفه

۰

انتخاب کتاب معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور به عنوان کتاب شایسته تقدیر

کتاب ” ابن رشد و مسئله دین و فلسفه و غزالی و مسئله دین وفلسفه” تالیف دکتر اژدر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور به عنوان کتاب شایسته تقدیر بیست و ششمین دوره...