برچسب: احکام کارگزینی

۰

جلسه روسای مراکز و واحدهای استان چهارمحال وبختیاری

 جلسه روسای مراکز و واحدهای استان چهارمحال وبختیاری جلسه روسای مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور استان با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاونت و مدیران ستادی در دانشگاه پیام نور مرکز فارسان...