چند خبر از دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي (تاريخ درج خبر:30/3/90)

تشكيل گروه رباتيك دانشگاه پيام نور واحد بنيس گروه رباتيك دانشگاه پيام نور واحد بنيس جهت شركت در مسابقات مختلف استاني و كشوري تشكيل شد . به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور واحد بنيس “با حمايتهاي مهندس وليزاده رئيس دانشگاه پيام نور واحد بنيس و تعدادي از دانشجويان علاقه […]