برچسب: اختراعات پیام نور

۰

تشویق و حمایت از دانشجویان فعال در زمینه های مختلف

دانشگاه پیام نور به منظور تشویق و حمایت از دانشجویان که در زمینه های، علمی، آموزشی، پژوهشی، اختراعات، ابتکارات و نوآوری، ورزشی و فرهنگی به موفقیت چشمگیری نائل می شوند، هدایایی اعطا می کند....