برچسب گذاری توسط: اختراعات

اختراعات دانشجويان پيام نور به توليد انبوه مي رسد ۰

اختراعات دانشجويان پيام نور به توليد انبوه مي رسد

در راستاي تجاري نمودن طرح ها و ايده هاي دانشجويان مخترع ، اولين کارگاه آموزشي تخصصي تجاري سازي فناوري دانشجويان و اساتيد مخترع و مبتکر دانشگاه پيام نور استان فارس در دانشگاه پيام نور...