برچسب گذاری توسط: اخذ تکدرس در ترم تابستان پیام نور

اطلاعیه مهم اخذ تکدرس در ترم تابستان ۷

اطلاعیه مهم اخذ تکدرس در ترم تابستان

چنانچه دانشجویی فقط یک درس باقی مانده داشته باشد می تواند طبق بند ۵ بخشنامه شماره ۳۰۴۴۲/۲۱/د مورخ ۱۸ تیر ۱۳۹۰ درس فوق را به صورت معرفی به استاد انتخاب نماید. توجه : در مورد...