برچسب گذاری توسط: اداره كل منابع انساني

سامانه پاسخگويي اداره كل منابع انساني پیام نوز راه اندازي شد ۰

سامانه پاسخگويي اداره كل منابع انساني پیام نوز راه اندازي شد

با عنايت به ضرورت و اهميت توجه ويژه به جايگاه  و منزلت سرمايه هاي انساني دانشگاه به عنوان مهمترين سرمايه و دارايي اين مجموعه علمي، اداره كل منابع انساني اقدام به ايجاد سامانه الكترونيكي تحت...