برچسب گذاری توسط: ادغام ۱۵ واحد دانشگاه پیام نور تهران

ادغام ۱۵ واحد دانشگاه پیام نور تهران در دیگر واحدها ۴

ادغام ۱۵ واحد دانشگاه پیام نور تهران در دیگر واحدها

رییس دانشگاه پیام نورگفت: درجهت کیفی سازی واحد و مراکز پیام‌نور 15 واحد دانشگاه پیام نور تهران در واحدهای دیگر ادغام شد. حسن زیاری رییس دانشگاه پیام نور با اشاره به ساماندهی مراکز و...