برچسب گذاری توسط: ارتقاء

۰

ارتقاء موسسه آموزش عالي سلامت خمين به دانشكده علوم پزشكي 

به گزارش خبرگزاری مهر، شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در دويست و بيست و پنجمين جلسه خود با تاسيس دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خمين موافقت كرد. در همين جلسه...