برچسب گذاری توسط: ارتقای سطح دانش

۰

دکتررضایی : ارتقای سطح دانش اعضای هیات علمی از اهداف مهم پژوهشی دانشگاه است

به منظور ارتقای سطح علمی وپژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان گیلان کارگاه یک روزه آموزشی و پژوهشی تجزیه وتحلیل آماری وکاربرد نرم افزارهای آمار در سالن شورای دانشگاه پیام نور رشت...