برچسب گذاری توسط: ارتقای شاخص های دانشگاه

۰

کیفی سازی دانشگاه پیام نور و ارتقای شاخص های دانشگاه در تمام عرصه ها

قجری سرپرست دانشگاه پیام نور استان تقویت برنامه های متناسب با نیاز استان را از برنامه های با اهمیت دانست ودرباره آن توضیح داد: برنامه ای در دستور کار داریم که آن راه اندازی...