برچسب: ارتقای کیفی آموزش الکترونیکی

۰

ضرورت توسعه و ترویج آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

دکتر محمودی، معاون آموزشی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان سمنان، ضمن سخنرانی در کارگاه «ارتقای کیفی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور» در خصوص «تحلیل ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی»، بر...