برچسب گذاری توسط: ارتقای 3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

۰

ارتقای 3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری

دکتر محسنی گفت: سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند. دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور گفت : در جلسه اخیر هیات ممیزه، خانم ها دکتر آسیه...