بایگانی برچسب: منابع پیام نور

کتاب های علوم تربیتی پیام نورکتاب های علوم تربیتی پیام نور

مجموعه کتاب های علوم
تربیتی
دانشگاه
پیام نور

به همراه امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در
قالب 1 سی دی می باشد

لیست
کتابها :


1 آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي حافظي
2 آموزش بزرگسالان ابراهیم زاده
3 آموزش بزرگسالان بیک زاده
4 آموزش بزرگسالان پور شهسواری
5 آموزش بزرگسالان تفضلی مقدم
6 آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی متوسطه تفضلی مقدم
7 آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی متوسطه ژاله پور
8 آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی متوسطه دكتر شبيري
9 آموزش و پرورش تطبیقی اژدری فام
10 آموزش و پرورش تطبیقی بیک زاده
11 آموزش و پرورش کودکان استثنایی تفضلی مقدم
12 آموزش و پرورش کودکان استثنایی رضایی
13 آموزش و پرورش کودکان استثنایی میر بلوک بزرگی
14 آموزش هنر ملك افضلي
15 ادبيات كودكان فرخ پور
16 اصول برنامه ریزی آموزشی عظیمی
17 اصول برنامه ریزی درسی پاشایی
18 اصول برنامه ریزی درسی نعمتی
19 اصول بودجه دولتي در آموزش و پرورش حافظي
20 اصول بهداشت و كمك هاي اوليه دكتر ابراهيمي
21 اصول مدیریت آموزشی سرمدی
22 اصول مدیریت آموزشی شريف زاده
23 اصول مدیریت آموزشی عظیمی
24 اصول و مبانی آموزش و پرورش اژدری فام
25 اصول و مبانی آموزش و پرورش بیک زاده
26 اصول و مبانی آموزش و پرورش جهان آرا
27 اصول و مبانی آموزش و پرورش ظلي
28 اقتصاد آموزش و پرورش فرحمند حبيبي
29 برنامه‌ريزي درسي يزداني
30 بهداشت عمومي قبادي
31 بهداشت عمومی هدايتی آذري
32 بهداشت مدارس حافظي
33 تاریخ آموزش و پرورش در تاریخ اسلام دكترسعیدی
34 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران ظلي
35 جامعه شناسي آموزش و پرورش دكتر سرمدي
36 جامعه شناسي آموزش و پرورش محبوبي
37 درس سنجش و اندازه‌گيري پاشايي
38 راهنمايی تحصيلی و شغلی بيک زاده
39 راهنمايی تحصيلی و شغلی اژدری فام
40 راهنمايی تحصيلی و شغلی آقا جانبگلو
41 روابط انساني در سازمانهاي آموزشي شريف زاده
42 روانشناسی اجتماعی پورشهسواری
43 روانشناسی اجتماعی محبوبي
44 روانشناسی بازي حيدري
45 روانشناسی تربيتی پاشايي
46 روانشناسی تربيتی خليلی زاده
47 روانشناسی تربيتی رضايی
48 روانشناسی تربيتی رنج بخش
49 روانشناسی تربيتی غلام زاده صفار
50 روانشناسی تربيتی فرج الهی
51 روانشناسی در سازمانهای آموزشی سرمدی
52 روانشناسی رشد1 تفضلی مقدم
53 روانشناسی رشد2 يزدانی
54 روانشناسی رشد2 سرمدی
55 روانشناسی شخصيت تفضلی مقدم
56 روانشناسی شخصيت خليلی زاده
57 روانشناسی شخصيت آقا جانبگلو
58 روانشناسی کودکان استثنايی رنج بخش
59 روش تحقيق پيشرفته ابراهيم زاده
60 روشها و فنون تدریس جهان آرا
61 روشها و فنون تدریس دارابی عمارتی
62 روشها و فنون تدریس ظلي
63 روشهاي آماري در علوم تربيتي عظيمي
64 روشهاي آماري در علوم تربيتي و روانشناسي دارابي عمارتي
65 روشهای ارزیابی آموزشی رضایی
66 روشهای ارزیابی آموزشی نعمتی
67 زبان آموزي حيدري
68 سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی آقاجانبگلو
69 سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی پور شهسواری
70 سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی عظیمی
71 فلسفه آموزش و پرورش رضايی
72 فلسفه آموزش و پرورش زاهدی
73 كليات فلسفه واحدي فرد
74 مباني جامعه شناسي كياني
75 متون زبان انگليسي در برنامه ريزي آموزشي منجمي
76 مديريت اسلامی سرمدی
77 مديريت عمومی سرمدی
78 مديريت عمومی شريف زاده
79 مسائل نوجوانان و جوانان تفضلی مقدم
80 مقدمات برنامه ريزی آموزشی و درسی يزدانی
81 مقدمات برنامه ريزی آموزشی و درسی شريف زاده
82 مقدمات برنامه ريزی آموزشی و درسی زاهدی
83 مقدمات تکنولوژی آموزش جهان آرا
84 مقدمات تکنولوژی آموزش ژاله پور
85 مقدمات تکنولوژی آموزش شهركي پور
86 مقدمات تکنولوژی آموزش ظلي
87 مقدمات تکنولوژی آموزش نعمتی
88 مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتی مير بلوک بزرگی
89 مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتی پور شهسواری
90 مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتی پور اصغر
91 مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتی آقا جانبگلو
92 مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتی ژاله پور
93 مقدمات مديريت آموزشی كاتب
94 مقدمات مديريت آموزشی مهتری آرانی
95 مشاوره و راهنمايی يزدانی
96 مشاوره و راهنمايی اژدری فام
97 مشاوره و راهنمايی دارابی عمارتی
98 نظرات و راهنمايی تعليماتی ژاله پور
99 نظرات و راهنمايی تعليماتی فرج الهی

لیست موضوعی امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85
تا سال 88 :


دروس عمومی :

آیین زندگی – اخلاق – اندیشه 1 – اندیشه 2 – اشنایی با قانون اساسی – انقلاب اسلامی
– انگیسی مقدماتی – فارسی عمومی – فارسی مقدماتی – جمعیت و تنظیم خاواده – مهارتهای
تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور – تفسیر موضوعی قران – تربیت بدنی1 – تربیت بدنی 2 –
زبان مقدماتی – زبان عمومی – اصول و مبانی مدیریت اسلامی – ریاضی مقدماتی 1 – ریاضی
مقدماتی 2 – تاریخ تحلیلی صدراسلام و…


دروس مشترک :

آنالیز 1 – آمار و احتمال 2 – آمار ریاضی 1 – انالیز عددی 1 – انالیز ریاضی 2 –
فیزیک 1 – فیزیک 2 – مبانی ریاضی -منطق ریاضی – فیزیک پایه 1 – ریاضی 1 – ریاضی 2 –
معادلات دیفرانسیل – سری های زمانی – تحقیق درعملیات – ذخیره و بازیابی اطلاعات –
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و …

این
مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!کتاب های شیمی پیام نورکتاب های شیمی پیام نور

مجموعه کتاب های رشته
شیمی
دانشگاه
پیام نور

به همراه امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در
قالب 3 سی دی می باشد

لیست کتابها
:

1 آزمايشگاه شيمي آلي دكترمعصومي
2 آزمايشگاه شيمي آلي2 حليمي
3 آزمايشگاه شيمي تجزيه 2 مولوي
4 آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي قرباني كلهر
5 آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي دكتر ميزاني
6 آزمايشگاه مباني بيوشيمي مولوي
7 آزمايشگاه مباني شيمي آلي دكتر بنايي
8 آزمايشگاه شيمي معدني1 قهري صارمي
9 اسپكتروسكوپي اتمي توللي
10 اسپكتروسكوپي تجزيه اي 1 دكترنژاد علي
11 اسپكتروسكوپي مولكولي توللي
12 اصول محاسبات شيمي صنعتي لطفياني
13 اصول صنايع شيميايي دكترعطاران
14 اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي مولوي
15 الكتروشيمي صنعتي مظفري
16 تاريخ علم شيمي آمي سما
17 جداسازي و شناسايي تركيبات آلي دكترمعصومي
18 جداسازي و شناسايي تركيبات آلي دكتر وصالي
19 روش استفاده از متون علم شيمي مولوي
20 روش تجزيه مقادير بسيار كم يگانه فعال
21 روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي توللي
22 ریاضی عمومی 1 دسترنج
23 سنتز تركيبات آلي معتمدي
24 سنتز تركيبات آلي با روش گسستن دكتر ستار ارشدي
25 شيمي آب دكتر سقط فروش
26 شيمي آلي 1 بنايي
27 شيمي آلي 1 جليل لاري
28 شيمي آلي 1 معتمدي
29 شيمي آلي 1 دكتر معصومي
30 شيمي آلي 2 بنايي
31 شيمي آلي 2 جليل لاري
32 شيمي آلي 2 دكتر معصومي
33 شيمي آلي 2 معتمدي
34 شيمي آلي 3 دكتر ستار ارشدي
35 شيمي آلي 3 دكترصالح مقدم
36 شيمي آلي 3 جليل لاري
37 شيمي آلي 3 معتمدي
38 شيمي آلي پيشرفته بنايي
39 شيمي آلي فلزي دكتر دلاور
40 شيمي پيش دانشگاهي نوروز اصل
41 شيمي پيش دانشگاهي محمدي پور
42 شيمي تجزيه 1 دكتربهرامي فر/ يزداني
43 شيمي تجزيه 1 قرباني كلهر
44 شيمي تجزيه 1 دكترنژاد علي
45 شيمي تجزيه 2 دكتر بهرامي فر/ يزداني
46 شيمي تجزيه 2 پايه قدر
47 شيمي تجزيه 2 دكتر زرين اسحاقي
48 شيمي تجزيه 2 قرباني كلهر
49 شيمي تجزيه دستگاهي قرباني كلهر
50 شيمي تجزيه دستگاهي دكتر جوانبخت
51 شيمي تجزيه دستگاهي دكترعطاران
52 شيمي تجزيه دستگاهي دكتر زرين اسحاقي
53 شيمي صنايع معدني دكتر حكيمي
54 شيمي عمومي فراهاني
55 شيمي عمومي1 دكتر جوانبخت
56 شيمي عمومي1 محمدي مباركه
57 شيمي عمومي1 دكتر منفرد
58 شيمي عمومي1 مولوي
59 شيمي عمومي1 نوروز اصل
60 شيمي عمومي2 دكتر بهرامي فر/ يزداني
61 شيمي عمومي2 دكتر جوانبخت
62 شيمي عمومي2 لطفياني
63 شيمي عمومي2 محمدي پور
64 شيمي عمومي2 اكبر زاده
65 شيمي عمومي2 نوروز اصل
66 شيمي فيزيك آلي حليمي
67 شيمي فيزيك 1 دكتر عطاران
68 شيمي كوانتمي افتاده
69 شيمي كوانتمي دکتر اشرفی
70 شیمی کوانتمی بهجت منش اردكاني
71 شيمي معدني1 محمد حكيمي
72 شيمي معدني1 دكتردلاور
73 شيمي معدني2 دكتر سقط فروش
74 شيمي معدني2 محمد حكيمي
75 شيمي و تكنولوژي مواد غذايي مظفري
76 شيمي هسته‌اي دكتر دلاور
77 كرماتوگرافي دكتر نژادعلي
78 طيف سنجي مولكولي دكتر اكبري
79 طيف سنجي مولكولي2 دكترزرين اسحاقي
80 فیزیک پایه1 جنوبی
81 فیزیک پایه2 جنوبی
82 كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي دكتر وصالي
83 كارگاه شيشه گري دكتراكبري
84 مباحث نوين در شيمي آلي جليل لاري
85 مباني شيمي پليمر ستار ارشدي
86 مباني كامپيوتر و برنامه نويسي افتاده
87 معادلات ديفرانسيل معمولي صفار اردبيلي
88 نظريه گروه شيمي دكتر حكيمي

لیست موضوعی امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85
تا سال 88 :


دروس عمومی :

آیین زندگی – اخلاق – اندیشه 1 – اندیشه 2 – اشنایی با قانون اساسی – انقلاب اسلامی
– انگیسی مقدماتی – فارسی عمومی – فارسی مقدماتی – جمعیت و تنظیم خاواده – مهارتهای
تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور – تفسیر موضوعی قران – تربیت بدنی1 – تربیت بدنی 2 –
زبان مقدماتی – زبان عمومی – اصول و مبانی مدیریت اسلامی – ریاضی مقدماتی 1 – ریاضی
مقدماتی 2 – تاریخ تحلیلی صدراسلام و…


دروس مشترک :

آنالیز 1 – آمار و احتمال 2 – آمار ریاضی 1 – انالیز عددی 1 – انالیز ریاضی 2 –
فیزیک 1 – فیزیک 2 – مبانی ریاضی -منطق ریاضی – فیزیک پایه 1 – ریاضی 1 – ریاضی 2 –
معادلات دیفرانسیل – سری های زمانی – تحقیق درعملیات – ذخیره و بازیابی اطلاعات –
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و …

این
مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!کتاب های جغرافیا پیام نورکتاب های جغرافیا پیام نور

مجموعه کتاب های رشته
جغرافیا
دانشگاه
پیام نور

به همراه امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در
قالب
2 سی دی می باشد

لیست
کتابها :


1 آب وهواي كره زمين شهداد
2 آب وهواي كره زمين دكتر عطايي
3 آب وهواي كره زمين نیک اندیش
4 آمار احتمال1 دكتر جاوري
5 اصول و روشهای برنامه ریزی روستايي دكتراسماعيلي
6 اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای دكترصلاحی اصفهانی
7 اصول سنجش از دور دكتر آروین
8 اصول سنجش از دور دكتر میرکتولی
9 اقتصاد روستايي دكتر سميعي
10 اقتصاد كوچ نشينان ايران طهماسبی پاشا
11 اصول جغرافياي قاره ها دكتر عطايي
12 اقلیم شناسی (آب و هوا شناسی) بابایی
13 اقلیم شناسی ایران (آب و هوای ایران) بابایی
14 برنامه ریزی روستایی در یران طالشي
15 برنامه ریزی شهری در ایران صابری فر
16 برنامه ریزی شهری در ایران مرصوصی
17 تاریخ علم جغرافیا شهداد
18 جغرافیای آبها دكترعربی
19 جغرافیای آبها نیک اندیش
20 جغرافیای اقتصادی2 مرصوصی
21 جغرافیای اقتصادی 2 دكتر صلاحی اصفهانی
22 جغرافیای اقتصادی ایران1 طالشی
23 جغرافیای اقتصادی ایران1 طهماسبی پاشا
24 جغرافیای اقتصادی ایران 1 دكتر عربی
25 جغرافياي انساني ايران كديور
26 جغرافیای روستایی ایران دكتر صلاحی اصفهانی
27 جغرافیای روستایی ایران طالشی
28 جغرافیای زیستی شهداد
29 جغرافیای زیستی شائمی
30 جغرافياي شهري و روستاشناسي دكتر موسي كاظمي
31 جغرافياي كواترنر تقي زاده
32 جغرافیای کوچ نشینی طهماسبی پاشا
33 درآمدی به اقتصاد شهری ديوسالار
34 روابط متقابل شهر و روستا با تاكيد برايران علي اكبري
35 رياضيات عمومي 2 حجتي
36 زمین شناسی ایران محمدی
37 زمین شناسی برای جغرافیا عربی
38 زمین شناسی برای جغرافیا شهداد
39 زمین در فضا شهداد
40 زمین در فضا دكتر آروين
41 ژئومورفولوژی ایران تقی زاده
42 ژئومورفولوژی دینامیک دكترعربی
43 ژئومورفولوژی دینامیک تقی زاده
44 ژئومورفولوژی ساختمانی نیک اندیش
45 سیستم های اطلاعات جغرافیایی بابایی
46 سیستم های اطلاعات جغرافیایی تقي زاده
47 سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ريزي شهري و منطقه‌اي دكتر رستمي
48 شهر‌ها و شهرک های جدید مرصوصی
49 فلسفه جغرافیا مرصوصی
50 کاربرد جمعیت شناسی در جغرافیا حجتی شرق
51 کاربرد کامپیوتر در جغرافیا بابايي
52 کاربرد کامپیوتر در جغرافیا دكتر عطايي
53 کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره‌ای درجغرافیا دكترمیر کتولی
54 کاربرد جغرافیا در برنامه ریزی شهری وروستایی دكترعطایی
55 کارگاه برنامه ریزی روستایی طالشی
56 کارگاه برنامه ریزی شهری مرصوصی
57 کارگاه برنامه ریزی شهری دكتر میر کتولی
58 کارتوگرافی تقی زاده
59 کلیات علم اقتصاد دكتر لشکری
60 مبانی اقلیم شناسی دكتر عطایی
61 مبانی اقلیم شناسی نیک اندیش
62 مباني جغرافياي اقتصادي عمومي (كشاورزي) دكترصلاحي اصفهاني
63 مباني جغرافیای انسانی به زبان خارجی1 نیک اندیش
64 مبانی جغرافیای روستايي دكتر صلاحي اصفهاني
65 مبانی جغرافیای شهری دكترموسی کاظمی
66 نقشه برداری اسدی نیا
67 نقشه برداری نظری دكتر آروین
68 نقشه خوانی در جغرافیا دكترمیر کتولی
69 نقشه خوانی طهماسبی پاشا

لیست موضوعی امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85
تا سال 88 :


دروس عمومی :

آیین زندگی – اخلاق – اندیشه 1 – اندیشه 2 – اشنایی با قانون اساسی – انقلاب اسلامی
– انگیسی مقدماتی – فارسی عمومی – فارسی مقدماتی – جمعیت و تنظیم خاواده – مهارتهای
تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور – تفسیر موضوعی قران – تربیت بدنی1 – تربیت بدنی 2 –
زبان مقدماتی – زبان عمومی – اصول و مبانی مدیریت اسلامی – ریاضی مقدماتی 1 – ریاضی
مقدماتی 2 – تاریخ تحلیلی صدراسلام و…


دروس مشترک :

آنالیز 1 – آمار و احتمال 2 – آمار ریاضی 1 – انالیز عددی 1 – انالیز ریاضی 2 –
فیزیک 1 – فیزیک 2 – مبانی ریاضی -منطق ریاضی – فیزیک پایه 1 – ریاضی 1 – ریاضی 2 –
معادلات دیفرانسیل – سری های زمانی – تحقیق درعملیات – ذخیره و بازیابی اطلاعات –
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و …

این
مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!کتاب های مدیریت دولتی پیام نورکتاب های مدیریت دولتی پیام نور

مجموعه کتاب های مدیریت
دولتی
دانشگاه
پیام نور

به همراه امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در
قالب 1 سی دی می باشد

لیست
کتابها :


1 آمار و کاربرد آن بر مدیریت الوداری
2 آمار و کاربرد آن بر مدیریت رحمتی
3 اصول حسابداری1 دكتر حضوری
4 اصول حسابداری2 دكتر حضوري
5 اقتصاد خرد خداداد كاشي
6 اقتصاد خرد دكترغفاری
7 اقتصاد خرد فرحمند حبيبي
8 تحقیق در عملیات حیدری
9 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها رافعی
10 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها فهیم طالبی
11 تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر سرلک
12 تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر موسوي
13 تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر موغلی
14 توسعه اقتصادي دكتر لشكري
15 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فرحمندحبیبی
16 حسابداری دولتی دكتر حضوری
17 حقوق اساسی ناصحی
18 حقوق اساسي كاتب
19 روش تحقیق در مدیریت دكتراحمدی
20 روش تحقیق در مدیریت دكتر حضوری
21 روش تحقیق در مدیریت درویش
22 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1 صحت خواه
23 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2 سلطانی
24 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2 میرزایی
25 زبان تخصصي1 ثمربخش تهراني
26 زبان تخصصي1 منجمي
27 زبان تخصصي2 ثمربخش تهراني
28 زبان تخصصي2 منجمي
29 سازماندهی و اصلاح روشها و تشکیلات دكتر رسولی
30 سير انديشه و تحول نهادهاي اداري جمشيدي
31 سیستم های اطلاعاتی مدیریت دكتر حسینی
32 سیستم های اطلاعاتی مدیریت دكتر سرلک
33 فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دكتر احمدي
34 فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه درویش
35 فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دكتر سرلک
36 مباحث ویژه در مدیریت دولتی دكتر اميرخانی
37 مباحث ویژه در مدیریت دولتی فهیم طالبی
38 مباحث ویژه در مدیریت دولتی دكترموغلی
39 مبانی سازمان و مدیریت دكتر اميرخانی
40 مبانی سازمان و مدیریت درویش
41 مبانی سازمان و مدیریت دكتر موغلی
42 مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ولیلو
43 مبانی مدیریت دولتی1 فیاضی
44 مبانی مدیریت دولتی1 دكتر موسوي
45 مبانی مدیریت دولتی2 دكتر اميرخانی
46 مبانی مدیریت دولتی2 فیاضی
47 مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی دكتر اميرخانی
48 مدیریت تحول سازمانی دكتر رسولی
49 مدیریت تطبیق درویش
50 مدیریت تعاونیها درویش
51 مدیریت تولید دكتر اميرخانی
52 مدیریت رفتار سازمانی دكتر احمدی
53 مدیریت رفتار سازمانی الوداری
54 مدیریت رفتار سازمانی دكتر رسولی
55 مدیریت رفتار سازمانی رافعی
56 مدیریت رفتار سازمانی كاتب
57 مدیریت رفتار سازمانی دكتر موغلی
58 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها فهیم طالبی
59 مدیریت مالی1 شفیع زاده
60 مدیریت مالی1 صلواتی
61 مدیریت مالی2 هدایتیان
62 مدیریت منابع انسانی دكتراحمدی
63 مدیریت منابع انسانی دكتر رسولی
64 مدیریت منابع انسانی دكتر سرلک
65 مقدمه اي برروش تحقيق درمديريت دكتر خدابخش

لیست موضوعی امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85
تا سال 88 :


دروس عمومی :

آیین زندگی – اخلاق – اندیشه 1 – اندیشه 2 – اشنایی با قانون اساسی – انقلاب اسلامی
– انگیسی مقدماتی – فارسی عمومی – فارسی مقدماتی – جمعیت و تنظیم خاواده – مهارتهای
تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور – تفسیر موضوعی قران – تربیت بدنی1 – تربیت بدنی 2 –
زبان مقدماتی – زبان عمومی – اصول و مبانی مدیریت اسلامی – ریاضی مقدماتی 1 – ریاضی
مقدماتی 2 – تاریخ تحلیلی صدراسلام و…


دروس مشترک :

آنالیز 1 – آمار و احتمال 2 – آمار ریاضی 1 – انالیز عددی 1 – انالیز ریاضی 2 –
فیزیک 1 – فیزیک 2 – مبانی ریاضی -منطق ریاضی – فیزیک پایه 1 – ریاضی 1 – ریاضی 2 –
معادلات دیفرانسیل – سری های زمانی – تحقیق درعملیات – ذخیره و بازیابی اطلاعات –
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و …

این
مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!کتاب های ادبیات پیام نورکتاب های ادبیات پیام نور

مجموعه کتاب های رشته
ادبیات دانشگاه
پیام نور

به همراه امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در
قالب 1 سی دی می باشد

لیست
کتابها :


1آشنایی با ادبیات معاصر ایران(نثر) دكتر کوپا
2 آشنایی با علوم قرآنی بهمن تاجانی
3 ادبیات معاصر 1 (نظم) دكتر کوپا
4 ادبیات معاصر 2 دكتر موسوي
5 انواع ادبی دكتر جعفری
6 انواع ادبی دكتر محمدی بدر
7 انواع ادبی مسعودی فرد
8 بدیع دكتر جعفری
9 بدیع شكرايي
10 بدیع مسعودي فرد
11 بوستان سعدي توكلي مقدم
12 تاریخ ادبیات 1 دكترجعفری
13 تاریخ ادبیات2 دكترکوپا
14 تاریخ ادبیات2 دكتر موسوي
15 تاریخ ادبیات 3 دكتر کوپا
16 تاريخ ادبيات 3 دكتر موسوي
17 تاریخ زبان فارسی سمایی
18 تاریخ زبان فارسی دكترجعفری
19 تاریخ بیهقی میرزایی
20 حافظ 2 دكتر كمالديني
21 دستور زبان فارسی 1 ابوالحسنی
22 دستور زبان فارسی 1 دكتر محمدی بدر
23 دستور زبان فارسی 1 مسعودی فرد
24 دستور زبان فارسی 2 دكتر محمدی بدر
25 دستور زبان فارسی 2 مسعودی فرد
26 رودکی و منوچهری دكترزمانی
27 رودکی و منوچهری دكترسرمدی
28 زبان تخصصی1 سمایی
29 زبان تخصصی2 سمایی
30 سبک شناسی نظم وطن پرست
31 سبک شناسی نثر دكتر کوپا
32 سبک شناسی نثر وطن پرست
33 سیاست نامه و قابوس نامه دكتر سرمدی
34 سي قصيده از ناصر خسرو توكلي مقدم
35 عروض و قافیه مسعودی فرد
36 غزلیات خافظ دكترسرمدی
37 فارسی عمومی دكتر زمانی
38 فرخی سیستانی و کسایی مروزی دكتر محمدی بدر
39 قرائت عربی1 دكترحاجی مزدارانی
40 قرائت عربی 2 دكتر حاجی مزدارانی
41 قواعد عربی1 ابوالحسنی
42 قواعد عربی2 ابوالحسنی
43 قواعد عربی2 دكتر زمانی
44 قواعد عربی3 ابوالحسنی
45 قواعد عربی3 بهمن تاجانی
46 قواعد عربی3 دكتر زماني
47 قواعد عربی 4 دكتر زمانی
48 قواعد عربی 4 ابوالحسنی
49 کشف السرار دكتر حاجی مزدارانی
50 کلیله و دمنه1 دكتر حاجی مزدارانی
51 کلیله و دمنه1 شکرایی
52 گزیده قصاید خاقانی شکرایی
53 گلستان سعدی میرزایی
54 مثنوی1 میرزایی
55 مثنوی2 میرزایی
56 مرجع شناسی و روش تحقیق دكتر حاجی مزدارانی
57 مرصاد العباد دكتر سرمدی
58 مسعود سلمان دكتر سرمدی
59 مسعود سلمان دكتر زمانی
60 معاني و بيان 1 دكتر موسوي
61 معاني و بيان 2 دكتر موسوي
62 معانی و بیان 2 شکرایی
63 مقدمات زبانشناسی دكتر جعفری
64 مقدمات زبانشناسی میرزایی
65 مقدمات زبانشناسی سمایی
66 منطق الطیر عطار شکرایی
67 نقد ادبی دكترمحمدی بدر

لیست موضوعی امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85
تا سال 88 :


دروس عمومی :

آیین زندگی – اخلاق – اندیشه 1 – اندیشه 2 – اشنایی با قانون اساسی – انقلاب اسلامی
– انگیسی مقدماتی – فارسی عمومی – فارسی مقدماتی – جمعیت و تنظیم خاواده – مهارتهای
تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور – تفسیر موضوعی قران – تربیت بدنی1 – تربیت بدنی 2 –
زبان مقدماتی – زبان عمومی – اصول و مبانی مدیریت اسلامی – ریاضی مقدماتی 1 – ریاضی
مقدماتی 2 – تاریخ تحلیلی صدراسلام و…


دروس مشترک :

آنالیز 1 – آمار و احتمال 2 – آمار ریاضی 1 – انالیز عددی 1 – انالیز ریاضی 2 –
فیزیک 1 – فیزیک 2 – مبانی ریاضی -منطق ریاضی – فیزیک پایه 1 – ریاضی 1 – ریاضی 2 –
معادلات دیفرانسیل – سری های زمانی – تحقیق درعملیات – ذخیره و بازیابی اطلاعات –
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و …

این
مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!کتاب های زمین شناسی پیام نورکتاب های زمین شناسی پیام نور

مجموعه کتاب های رشته زمین شناسی دانشگاه
پیام نور

به همراه امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در
قالب 4 سی دی می باشد

لیست کتابها
:

1 آبهاي زير زميني محبي حسن آبادي
2 آتشفشان شناسي اشراقي
3 اصول چينه شناسي دكتر كبريايي زاده
4 بلور شناسي اله پور
5 بلور شناسي اتردي
6 بلور شناسي نوري قانعي اردكاني
7 بلور شناسي نوري دكتر اترودي
8 بلور شناسي هندسي محمدي
9 پترولوژي محمدي
10 پترولوژي دكتر اترودي
11 تخمين وارزيابي ذخاير معدني دكتر حاج عليلو/مهندس خالقي
12 تخمين وارزيابي ذخاير معدني نجف زاده
13 چينه شناسي شيرازي
14 خاك شناسي ارزاني
15 ديرينه شناسي شعبانيان
16 ديرينه شناسي1 رشيدي
17 ديرينه شناسي1 دكتر كبريايي زاده
18 ديرينه شناسي1 موسوي نيا
19 ديرينه شناسي2 رشيدي
20 ديرينه شناسي2 شعبانيان
21 ديرينه شناسي2 موسوي نيا
22 زلزله شناسي شيباني
23 زمين ساخت سردار شيباني
24 زمين شناسي اقتصادي دكترعلي لو/ خالقي
25 زمين شناسي ايران احمديان
26 زمين شناسي ايران رشيدي
27 زمين شناسي ايران شيباني
28 زمين شناسي ايران دكتر كبريايي زاده
29 زمين شناسي تاريخي دكتر بابا زاده
30 زمين شناسي تاريخي دكتر كبريايي زاده
31 زمين شناسي تاريخي موسوي نيا
32 زمين شناسي دريايي جليليان
33 زمين شناسي زيست محيطي دكتر بهرامي
34 زمين شناسي فيزيكي دكتر بهرامي
35 زمين شناسي فيزيكي مقدسي
36 زمين شناسي فيزيكي قانعي اردكاني
37 زمين شناسي نفت دكتر بهرامي
38 زمين شناسي نفت دكتر مقتدري
39 محيط هاي رسوبي جليليان
40 ژئومورفولوژي قانعي اردكاني
41 ژئوشيمي احمديان
42 ژئوشيمي اشراقي
43 سنگ شناسي آذرين احمديان
44 سنگ شناسي آذرين ال.. پور
45 سنگ شناسي آذرين قانعي اردكاني
46 سنگ شناسي آذرين ودگرگوني اله پور
47 سنگ شناسي دگرگوني احمديان
48 سنگ شناسي دگرگوني قانعي اردكاني
49 سنگ شناسي رسوبي ارزاني
50 سنگ شناسي رسوبي جليليان
51 شیمی عمومی محمدی پور
52 فتوژئولوژي دكترعلي لو/ خالقي
53 فتوژئولوژي اسدي نيا
54 فيزيك پايه 1 رازقي زاده
55 فيزيك پايه 2 رازقي زاده
56 كاني شناسي دكتر محمدي
57 كاني شناسي مقدسي
58 كاني شناسي دكتراترودي
59 كانيها و سنگهاي صنعتي دكترعلي لو/ خالقي
60 كانه نگاري (مينرالوگرافي) مقدسي
61 مكانيك خاك اسدي نيا
62 محيط هاي رسوبي دكتر بهرامي
63 نقشه برداري اسدي نيا

لیست موضوعی امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85
تا سال 88 :


دروس عمومی :

آیین زندگی – اخلاق – اندیشه 1 – اندیشه 2 – اشنایی با قانون اساسی – انقلاب اسلامی
– انگیسی مقدماتی – فارسی عمومی – فارسی مقدماتی – جمعیت و تنظیم خاواده – مهارتهای
تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور – تفسیر موضوعی قران – تربیت بدنی1 – تربیت بدنی 2 –
زبان مقدماتی – زبان عمومی – اصول و مبانی مدیریت اسلامی – ریاضی مقدماتی 1 – ریاضی
مقدماتی 2 – تاریخ تحلیلی صدراسلام و…


دروس مشترک :

آنالیز 1 – آمار و احتمال 2 – آمار ریاضی 1 – انالیز عددی 1 – انالیز ریاضی 2 –
فیزیک 1 – فیزیک 2 – مبانی ریاضی -منطق ریاضی – فیزیک پایه 1 – ریاضی 1 – ریاضی 2 –
معادلات دیفرانسیل – سری های زمانی – تحقیق درعملیات – ذخیره و بازیابی اطلاعات –
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و …

این
مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!کتاب های فیزیک پیام نورکتاب های فیزیک پیام نور

مجموعه کتاب های رشته
فیزیک
دانشگاه
پیام نور

به همراه امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در
قالب 2 سی دی می باشد

لیست
کتابها
:


1 آزمايشگاه اپتيك مدرن ايگدري
2 آزمايشگاه فيزيك جديد ايگدري
3 آشنايي با نسبيت خاص دكتر سودمند
4 الکترودینامیک قرائتی
5 اپتیک (نور شناسی) دكتر پرورش
6 اپتیک (نور شناسی) قرائتی
7 اپتیک (نور شناسی) جنوبی
8 امواج و ارتعاشات رازقي زاده
9 بلور شناسي جلالي ندوشن
10 تاريخ علم جلالي ندوشن
11 تاريخ و فلسفه علم رازقي زاده
12 ترمودینامیک و مکانیک آماری شکری
13 درس الکترو مغناطیس1 غفوریان
14 درس الکترو مغناطیس2 غفوریان
15 رياضي و فيزيك3 محسني
16 رياضي عمومي2 حجتي
17 زبان تخصصي دكتر جعفري گهر
18 شیمی فیزیک دكتر افتاده
19 فیزیک پایه1 دكتر بنام
20 فیزیک پایه1 بهاری
21 فیزیک پایه1 دكتر پرورش
22 فیزیک پایه1 (مکانیک) جنوبی
23 فيزيك پايه 1 رازقي زاده
24 فیزیک پایه1 رحیمی
25 فیزیک پایه 1 شکری
26 فیزیک پایه 1 شکری
27 فیزیک پایه 1(مکانیک) نجفیان رضوی
28 فیزیک پایه2 (الکترو مغناطیس) نجفیان رضوي
29 فیزیک پایه2 جعفری
30 فيزيك پايه 2 رازقي زاده
31 فیزیک پایه 2 (الکتریسیته و مغناطیس) نجفیان رضوي
32 فیزیک پایه 2 جنوبی
33 فیزیک پایه 2 دكتر بنام
34 فیزیک پیش دانشگاهی غفوریان
35 فيزيك جديد دكتر سودمند
36 فیزیک جدید1 بینش
37 فیزیک جدید2 دكتر محمدی
38 فیزیک حالت جامد دكتر بنام
39 فیزیک راکتور دكترمحمدی
40 فيزيك قطعات نيمه رسانا1 جلالي ندوشن
41 فیزیک نجوم مقدماتی دكتر حسن پور
42 فیزیک نجوم مقدماتی دكترمحمدی
43 فیزیک و کاربرد آن درعلوم تندرستی عابدی
44 فیزیک هسته ای 1 دكتر پرورش
45 فیزیک هسته ای 2 دكترمحمدی
46 فیزیک هسته ای پیشرفته1 بینش
47 فیزیک هسته ای پیشرفته2 دكترمحمدی
48 ليزر جلالي ندوشن
49 مبانی نظریه الکترو مغناطیس قرائتی
50 مکانیک آماری محسنی
51 مکانیک سیالات بینش
52 مكانيك كوانتمي1 محسني

لیست موضوعی امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85
تا سال 88 :


دروس عمومی :

آیین زندگی – اخلاق – اندیشه 1 – اندیشه 2 – اشنایی با قانون اساسی – انقلاب اسلامی
– انگیسی مقدماتی – فارسی عمومی – فارسی مقدماتی – جمعیت و تنظیم خاواده – مهارتهای
تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور – تفسیر موضوعی قران – تربیت بدنی1 – تربیت بدنی 2 –
زبان مقدماتی – زبان عمومی – اصول و مبانی مدیریت اسلامی – ریاضی مقدماتی 1 – ریاضی
مقدماتی 2 – تاریخ تحلیلی صدراسلام و…


دروس مشترک :

آنالیز 1 – آمار و احتمال 2 – آمار ریاضی 1 – انالیز عددی 1 – انالیز ریاضی 2 –
فیزیک 1 – فیزیک 2 – مبانی ریاضی -منطق ریاضی – فیزیک پایه 1 – ریاضی 1 – ریاضی 2 –
معادلات دیفرانسیل – سری های زمانی – تحقیق درعملیات – ذخیره و بازیابی اطلاعات –
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و …

این
مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!کتاب های علوم اجتماعی پیام نورکتاب های علوم اجتماعی پیام نور

مجموعه کتاب های علوم
اجتماعی
دانشگاه
پیام نور

به همراه امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در
قالب 1 سی دی می باشد

لیست
کتابها :


1 آمار در علوم اجتماعی جوادی
2 آمار مقدماتی جوادی
3 آمار مقدماتی میرزایی
4 اصول علم اقتصاد دكتر لشکری
5 بررسي مسائل اجتماعي ايران صداقت زاده گان
6 بررسي مسائل اجتماعي ايران كياني
7 تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام صداقت زاده گان
8 تامين و رفاه اجتماعي فيروز راد
9 تغييرات اجتماعي كيا كجوري
10 تكنيك هاي خاص تحقيق جوادي
11 جامعه شناسي انحرافات بخارايي
12 جامعه شناسي انقلاب بخارايي
13 جامعه شناسي ايلات و عشاير كيا كجوري
14 جامعه شناسي توسعه بخارايي
15 جامعه شناسي خانواده دانش
16 جامعه شناسي روستايي كيا كجوري
17 جامعه شناسي روستايي دكتر ملكي
18 جامعه شناسي سازمانها دانش
19 جامعه شناسي سياسي بخارايي
20 جامعه شناسي شهري دانش
21 جامعه شناسي صنعتي دكتر ملكي
22 جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي كيا كجوري
23 جغرافياي انساني ايران كديور
24 حقوق بازرگانی حسینی
25 ریاضیات پایه سلطانی
26 سيرتحول تعاوني در ايران و جهان فيروزراد
27 كامپيوتر و كاربرد آن هدايتي آذري
28 كامپيوتر و كاربرد آن در علوم اجتماعي كياني
29 مباني تعاون حجتي شرق
30 مباني تعاون دكتر ملكي
31 مباني جامعه شناسي بخارايي
32 مباني جامعه شناسي حجتي شرق
33 مباني جامعه شناسي كياني
34 مباني جمعيت شناسي كياني
35 مباني جامعه شناسي(مفاهيم اساسي1) حجتي شرق
36 مباني جامعه شناسي(مفاهيم اساسي 2) دكتر زاهدي
37 مديريت و سازماندهي در تعاونيها دانش
38 نظريه هاي جامعه شناسي1 صداقت زاده گان
39 نظريه هاي جامعه شناسي2 صداقت زاده گان
40 نظريه هاي جامعه شناسي2 جوادي

لیست موضوعی امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85
تا سال 88 :


دروس عمومی :

آیین زندگی – اخلاق – اندیشه 1 – اندیشه 2 – اشنایی با قانون اساسی – انقلاب اسلامی
– انگیسی مقدماتی – فارسی عمومی – فارسی مقدماتی – جمعیت و تنظیم خاواده – مهارتهای
تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور – تفسیر موضوعی قران – تربیت بدنی1 – تربیت بدنی 2 –
زبان مقدماتی – زبان عمومی – اصول و مبانی مدیریت اسلامی – ریاضی مقدماتی 1 – ریاضی
مقدماتی 2 – تاریخ تحلیلی صدراسلام و…


دروس مشترک :

آنالیز 1 – آمار و احتمال 2 – آمار ریاضی 1 – انالیز عددی 1 – انالیز ریاضی 2 –
فیزیک 1 – فیزیک 2 – مبانی ریاضی -منطق ریاضی – فیزیک پایه 1 – ریاضی 1 – ریاضی 2 –
معادلات دیفرانسیل – سری های زمانی – تحقیق درعملیات – ذخیره و بازیابی اطلاعات –
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و …

این
مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!