آیین تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید پیام نور واحد مارگون

تودیع و معارفه جناب آقای یعقوب اسلامی مهر وسید حمید رمضانی در محل دانشگاه پیام نور واحد مارگون برگزار گردید .  احمد یعقوب اسلامی مهر رییس پیام نور واحد مارگون ضمن خیرمقدم و خوش آمد گویی به حاضرین عملکرد و موفقیتهای دانشگاه پیام نور واحد مارگون  در زمان تصدی مسئولیت […]