برچسب: کتاب پیام نور

۰

اجرای فراخوان دوم تألیف کتب درسی دانشگاه پیام نور تا آخر اردیبهشت

کلیه اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام نور و تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی کشور می توانند در فراخوان دوم تألیف کتب درسی دانشگاه پیام نور شرکت کنند. مدیر کل دفتر تدوین و تولید...

۰

کتاب های علوم تربیتی پیام نور

کتاب های علوم تربیتی پیام نور مجموعه کتاب های علوم تربیتی دانشگاه پیام نور به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور این مجموعه استثنایی در قالب 1 سی دی می باشد لیست...

۰

کتاب های شیمی پیام نور

کتاب های شیمی پیام نور مجموعه کتاب های رشته شیمی دانشگاه پیام نور به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور این مجموعه استثنایی در قالب 3 سی دی می باشد لیست کتابها...

۰

کتاب های جغرافیا پیام نور

کتاب های جغرافیا پیام نور مجموعه کتاب های رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور این مجموعه استثنایی در قالب 2 سی دی می باشد لیست کتابها...

۰

کتاب های فیزیک پیام نور

کتاب های فیزیک پیام نور مجموعه کتاب های رشته فیزیک دانشگاه پیام نور به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور این مجموعه استثنایی در قالب 2 سی دی می باشد لیست کتابها:...

۰

کتاب های الهیات پیام نور

کتاب های الهیات پیام نور مجموعه کتاب های رشته الهیات دانشگاه پیام نور به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور این مجموعه استثنایی در قالب 1 سی دی می باشد لیست کتابها...

۰

کتاب های حسابداری پیام نور

کتاب های حسابداری پیام نور مجموعه کتاب های رشته حسابداری دانشگاه پیام نور به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور این مجموعه استثنایی در قالب 1 سی دی می باشد لیست کتابها...