برچسب: table-border

پژوهشگران دانشگاه پیام نور روشی نوین برای ردیابی دارو در بدن ارائه کردند ۰

پژوهشگران دانشگاه پیام نور روشی نوین برای ردیابی دارو در بدن ارائه کردند

پژوهشگران دانشگاه پیام نور مرکز مشهد با استفاده از نانولوله های کربنی جاذب زیست سازگار موفق به اندازه گیری غلظت مواد و ردیابی داروها در سامانه های بیولوژیکی شدند.